top of page

שירות ותעודת אחריות

צרכן יקר, אנו מברכים ומודים לך שבחרת לרכוש מאיתנו!

פרטי היבואן

יו.ספורט בע"מ ח.פ. 515762839, רח' הדס 5, סביון 5655605, דוא"ל office@yousport.co.il טל': 052-2633764 (להלן: "החברה" ו/או "היבואן").

פרטי הצרכן

פרטי הצרכן שם משפחה: ______________________ שם פרטי:  _____________________________________

 רחוב: _______________עיר: ________________ מיקוד ______________ טלפון: __________________ דוא״ל  __________________________________

פרטי המוכר

מקום הרכישה: ____________________

תאריך הרכישה:  ________________________

חתימה וחותמת המוכר: ___________________

פרטי המוצר סוג המוצר

שם המוצר:  _______________________

דגם: ________________________ מספר סריאלי: _______________________

________________________  (להלן: "המוצר״(

תקופת האחריות הינה עד ליום ______/___/___, בכפוף לאמור בתעודה זו להלן.

​1. תנאי האחריות

החברה אחראית בזאת כלפי הרוכש (להלן: "הצרכן") לפעולתו התקינה של השעון (להלן: "המוצר") לתקופה שנתיים (24 חודשים) שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן (להלן: "תקופת האחריות").

אחריות זו תחייב את החברה בהצגת חשבונית או תעודת אחריות חתומה, או כל הוכחת אחרת לביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששילם הצרכן בעדה ואמצעי התשלום, או מסירת מס' הסריאלי של המוצר והתאמתו לרישומי החברה.

1.1

החברה מתחייבת ואחראית לתקן ללא תמורה בעצמה או באמצעות אחר המורשה מטעמה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחזיר את המוצר למצבו טרם הקלקול מבלי צורך לקבל את אישורו של הצרכן לפני התיקון. המוצר המוחלף או החלקים המוחלפים יהיו לאחר החלפה לרכוש החברה. במידה שתידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.

1.2 החברה מתחייבת כי במידה שלא תקיים את הכתוב לעיל, תספק החברה לצרכן מוצר חדש או זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או תמסור לצרכן שובר זיכוי למימוש בחברה, או תשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר  והכל לפי בחירתה הבלעדית של החברה.

1.3 החברה מתחייבת לספק חלקי חילוף לתיקון המוצר על פי דרישת הצרכן בתקופת האחריות.

תיקון קלקול או החלפת מוצר או חלק ממנו אינם מאריכים את תקופת האחריות.

2. הגבלת אחריות

אחריות החברה לא תחול אם הוכיחה החברה טרם ביצוע התיקון כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות, לרבות תהיה רשאית לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו, והכל כדלקמן:

2.1 אם הקלקול נגרם כתוצאה מזדון או רשלנות הצרכן; בין היתר אך לא רק-

אם הקלקול נגרם שלא על ידי שימוש בהתאם להוראות השימוש, לרבות שימוש באביזרים, כגון-סוללות, מטענים וכדומה שאינם מקוריים ו/או אינם מאושרים על ידי החברה, או חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים בלתי נאותים, כגון תנאים בלתי סבירים של חום, קור, לחות, מים;

2.2 הצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות;

2.3 אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי החברה בכתב;

2.4 למוצר הוספו או הותקנו תוספות, לרבות תוכנות צד ג' שגרמו נזק למוצר.

2.5 אם הקלקול הוא כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן, בין היתר שריפה, מכות
מתח שטפון, ברק, או כל כוח עליון אחר;

2.6 אובדן או גניבה של המוצר או חלק ממנו; לא ניתן לזהות את מס' הסריאלי של המוצר עקב כך שהוסר ו/או נמחק ו/או שונה ו/או נפגם בכל דרך אחרת. 

  3. משך התיקון ותחנות שירות 

3.1 יובהר, טרם מסירת המוצר לתיקון באחריות הצרכן להסיר כל אלמנט או אביזר המחובר למוצר טרם מסירתו ולגבות כל מידע הקיים על המוצר. החברה

לא תהיה אחראית לנזק שיגרם לצרכן ולכל צד שלישי במקרה ומידע כלשהו שנשמר על גבי המוצר נמחק, נפגם או ניזוק במהלך תיקון או החלפה של המוצר.

  1. 3.2 החברה מתחייבת לתקן מוצר זה תוך 7 ימי עסקים מיום שנקראה לעשות כן, או תוך 10 ימי עסקים מיום מסירתם בתחנת השירות כמפורט מטה. בהיעדר תחנת שירות במרחק של 15 ק"מ מהחנות שבו בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בו רכש את המוצר והחברה תתקנו בתוך 14 ימי עסקים מיום מסירתם. כמו כן, ניתן לפנות לחברתנו לבדיקת האפשרות למתן שירות שליחויות לאיסוף המוצר או להחזרתו בעלות

3.3 על הצרכן לאסוף את המוצר בין אם תוקן ובין אם לאו לכל המאוחר תוך 30 יום קלנדרים ממועד מסירת המוצר לתיקון. לא עשה כן, רשאית החברה, לשלוח את המוצר לבית הלקוח, גריסתו או מחזורו או כל שימוש אחר והכל על חשבון הצרכן ולא תהא לצרכן כל טענה נגד החברה. 

4. שונות

4.1 אחריות על אביזרים שעלותם מתחת ל150 ₪ הינה לתקופה של 90 יום.

4.2 האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצר שיובא לישראל על ידי החברה או על ידי משווקים מורשים של החברה. אחריותה של החברה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי החברה, לא יהיו תקפים. אם אינך בטוח אם משווק הוא משווק מורשה, אנא צור קשר עם החברה לקבלת אישור.

  1. 4.3 בכפוף לכל דין, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב קלקול. כמו כן, אחריות החברה לא תחול על נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או אחרים שיגרמו לצרכן או לסובביו בקשר עם המוצר והשימוש בו, אלא אם נקבעה אחריות שכזו על פי דין.

  2. 4.4 הכיסוי על פי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד.

  3. 4.5 בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012, חברתנו מאפשרת ללקוחותיה לפנות ולמסור ללא תשלום או תמורה מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים שאינם בשימוש והכל בכפוף לתנאים כמתחייב בחוק והתקנות שהותקנו מכוחו.

  4. 4.6 אין בכתוב כדי להגביל את זכויותיו של הצרכן על פי כל דין, ובפרט תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006.

 

 

רשימת תחנות שירות

 

שם תחנת השירות

כתובת

טלפון

הסדרי נגישות בסניף

 

OUTSIDERS עזריאלי חיפה

משה פילמן 4, חיפה

04-6059890

כניסה נגישה לחנות; קופה נגישה; לולאת השראה; מעברים נגישים בחנות; שילוט; חניית נכים במתחם.

  OUTSIDERS איירפורט סיטי

שרון 3, קריית שדה התעופה

כניסה נגישה לחנות; קופה נגישה; לולאת השראה; מעברים נגישים בחנות; שילוט; חניית נכים – עירוני.

OUTSIDERS תל-אביב

        החשמונאים 113, תל אביב יפו

03-6437329

כניסה נגישה לחנות; קופה נגישה; לולאת השראה; מעברים נגישים בחנות; שילוט; חניית נכים - עירוני.

Columbia אגריפס ירושלים

 שוקניון, רח אגריפס 88

02-5097049

כניסה נגישה לחנות; קופה נגישה; לולאת השראה; מעברים נגישים בחנות; שילוט; חניית נכים במתחם - עירוני.

 

שבילים באר שבע ביג

     דרך אליהו נאוי 21, באר שבע

08-8507434

כניסה נגישה לחנות; קופה נגישה; לולאת השראה; מעברים נגישים בחנות; שילוט; חניית נכים במתחם.

 

 

חווית השירות שלך מהמוצר חשובה לנו אוד. בכל שאלה אל תהסס לפנות אלינו. נשמח לשמוע ממך.

בכל שאלה או משוב אל תהססו ופנו אלינו באמצעות שירות הלקוחות בדוא"ל office@yousport.co.il

 או באתר האינטרנט www.yousport.co.il

הערה: תעודה זו כתובה בלשון זכר אך מכוונת לכל המגדרים במידה שווה.

COROS LOGO
bottom of page